CHETTI ROUGE轩谛自然匀润男士遮瑕BB霜底妆套装

CHETTI ROUGE轩谛自然匀润男士BB霜底妆套装

自然匀润男士遮瑕底妆套装303+++

包含以下产品:

毛孔平滑男士妆前隔离乳 (30ml)
自然匀润男士遮瑕BB霜303 (50ml)
男士控油定妆喷雾 (95ml)

¥239.00(官网仅支持手机端访问购买)

 
轩谛订单满额赠
 
CHETTI ROUGE轩谛自然匀润男士BB霜底妆套装
 
本套装包含以下产品:
 
CHETTI ROUGE轩谛专业男士护肤彩妆产品 CHETTI ROUGE轩谛专业男士护肤彩妆产品 CHETTI ROUGE轩谛专业男士护肤彩妆产品
 
CHETTI ROUGE轩谛推荐